Privacy Verklaring

JAH Consultants respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gebruik persoonsgegevens
JAH Consultants verwerkt persoonsgegevens van contacten die gebruik maken van de diensten van onze organisatie en/of omdat deze ons ter hand gesteld zijn via het contact-formulier op de website. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie voor een aantal doelen: om een kandidaat in contact te brengen met de opdrachtgever voor een specifieke openstaande positie, dan wel in onze database te houden voor een mogelijk passende opdracht in de toekomst. In alle gevallen wordt u hierover vooraf geïnformeerd en zullen uw gegevens eerst dan worden gedeeld met opdrachtgevers en organisaties na uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn
JAH Consultants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afsluiting van de opdracht waarvoor een kandidaat is benaderd vragen wij expliciete toestemming de gegevens te bewaren voor eventueel toekomstige opdrachten. Ten alle tijden kan ons worden verzocht de gegevens te verwijderen, waarna hieraan zo spoedig mogelijk gevolg zal worden gegeven.

Opslag en beveiliging
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die JAH Consultants bedrijfsmatig gebruikt. De applicaties waarvan onze organisatie gebruik maakt worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onheus gebruik.

Derde partijen
JAH Consultants schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor dienstverleners op gebied van (research) ondersteuning, kantoorautomatisering, opslag van gegevens. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken voor de betreffende reden en het is hen niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Om Google Analytics correct te laten werken zijn cookies nodig; verder maakt onze website geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevens worden geanonimiseerd door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en in de instellingen ‘gegevens delen’ uitgezet.

Inzage, correctie en verwijdering
Indien u een relatie heeft met onze organisatie heeft u op verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet (meer) wilt worden benaderd door onze organisatie, door dit te melden bij navolgend emailadres: bureau@jahconsultants.nl.